Warunki ogólne

Warunki ogólne

Zgodnie z postanowieniami §273 ustawy nr. 513/1991 Dz.U., słowackiego kodeksu handlowego (zwany dalej „Kodeksem handlowym”) (zwany dalej również „WO”) do Umowy o Świadczenie Usług zawartej na podstawie § 269 ust. 2 Dz.U., słowackiego kodeksu handlowego. Strony umowy uzgodniły zgodnie z postanowieniami § 262 ust. 1 Dz.U., słowackiego kodeksu handlowego, że ich stosunek będzie regulowany przez Kodeks handlowy.

 

1. Postanowienia wstępne

 

1.1. Firma handlowa Elmoza z o.o., z siedzibą pod adresem Mlynská 1489/109, numer identyfikacyjny REGON 50 135 490, wpisana do handlowego rejestru Sądu Rejonowego w Preszowie, sekcja Sro, sygnatura nr. 32318/P (zwany dalej „Dostawcą”) jest dostawcą Platformy i Usług.

 

1.2. Przedmiotem niniejszych warunków ogólnych (WO) jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Dostawcą a Ogłoszeniodawcą oraz pomiędzy Dostawcą a Zgłaszającym. WO stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Dostawcą a Ogłoszeniodawcą oraz umowy zawartej pomiędzy Dostawcą a Wnioskodawcą. Niniejsze WO mają również zastosowanie do praw i obowiązków osoby trzeciej działającej lub upoważnionej przez Ogłoszeniodawcę lub Wnioskodawcę działającego w imieniu i na rzecz Ogłoszeniodawcy lub Wnioskodawcy w związku ze stosunkiem pomiędzy Dostawcą a Ogłoszeniodawcą lub pomiędzy Dostawcą a Wnioskodawcą na podstawie niniejszych WO.

 

1.3. Niniejsze WO mają zastosowanie wyłącznie do świadczenia Usług na rzecz Reklamodawcy i Zainteresowanej Strony, które są w nich wymienione oraz wraz z wszelkimi innymi pisemnymi dokumentami umownymi i ustnymi ustaleniami zawartymi pomiędzy Dostawcą a Reklamodawcą oraz pomiędzy Dostawcą a Zainteresowaną Stroną w związku z świadczenia Usług i określania treści stosunku umownego pomiędzy Dostawcami i Reklamodawcami oraz Dostawcami i Zainteresowanymi Stronami.

 

1.4. Terminy i wyrażenia zdefiniowane lub użyte w niniejszych WO będą używane i mają to samo znaczenie we wszystkich wiążących stosunkach prawnych pomiędzy Dostawcą i Reklamodawcą oraz Dostawcą i Wnioskodawcą, dotyczących Usług, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie w powszechnie wiążącymi przepisami prawnymi lub umawiającymi się stronami.

 

1.5. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Ogłoszeniodawca i Wnioskodawca są zobowiązani zapoznać się z niniejszymi WO. Rejestrując się na Platformie oświadczają, że zapoznali się z niniejszymi WO, zgadzają się i rozumieją je bez zastrzeżeń oraz że są one dla nich wiążące. Jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania niniejszych WO podczas korzystania z Platformy.

 

1.6. Jeżeli Reklamodawca lub Zainteresowana strona nie zgadza się z jakąkolwiek częścią lub postanowieniem niniejszych WO, nie jest uprawniony do korzystania z Platformy, a w przypadku utworzonego profilu użytkownika jest zobowiązany do usunięcia swojego profilu użytkownika.

 

2. Definicje terminów

 

2.1. Platforma (zwana dalej „Platformą”) to strona internetowa Dostawcy www.subkontrakt.pl mobilnie lub  za pośrednictwem innej aplikacji, w której Dostawca świadczy Usługi.

 

2.2. Usługa (zwana dalej „Usługą/Usługami”) jest usługą/usługami oferowanymi przez Dostawcę Reklamodawcy i Wnioskodawcy za pośrednictwem Platformy.

 

2.3. Umowa o Świadczenie Usług (zwana dalej „Umową o Świadczenie Usług”) jest umową zawieraną przez Dostawcę z Reklamodawcą lub Dostawcę z Wnioskodawcą. Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Dostawcą a Reklamodawcą jest zobowiązanie Dostawcy do umożliwienia Reklamodawcy publikowania swojego profilu na Platformie przez określony czas oraz umożliwienie mu dostępu do innych Usług oferowanych przez Dostawcę dla Reklamodawców oraz zobowiązanie Reklamodawcy do zapłaty Usługodawcy za umożliwienie publikacji profilu oraz za dostęp do innych Usług Usługodawcy, Cena ustalona zgodnie z niniejszymi WO, zawierająca stosowny podatek od towarów i usług (dalej „VAT”). Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Wnioskodawcą jest zobowiązanie Usługodawcy do umożliwienia Wnioskodawcy opublikowania oferty na Platformie przez określony czas oraz udostępnienia mu innych Usług oferowanych przez Usługodawcę oraz zobowiązanie Wnioskodawcy do zapłaty Dostawcy za umożliwienie publikowania ofert oraz za dostęp do innych Usług Usługodawca Ceny ustalonej zgodnie z niniejszymi WO.

 

2.4. Reklamodawca (zwany dalej „Reklamodawcą”) jest przedsiębiorcą tj. osoba fizyczna lub prawna, która została ustanowiona zgodnie z warunkami odpowiedniego ustawodawstwa krajowego i która oferuje swoje usługi za pośrednictwem Platformy dla zainteresowanych, która działa w zakresie jej zezwolenia na prowadzenie działalności.

 

2.5. Wnioskodawca (zwany dalej „Wnioskodawcą”) jest przedsiębiorcą tj. osoba fizyczna lub prawna ustanowiona zgodnie z warunkami właściwego ustawodawstwa krajowego, która poszukuje usług, których wykonanie jest oferowane przez Reklamodawcę za pośrednictwem swojego profilu użytkownika opublikowanego na Platformie.

 

2.6. Za osobę trzecią (zwaną dalej „stroną trzecią/stronami trzecimi”) uważa się osobę, która nie jest Dostawcą, Reklamodawcą ani Zainteresowaną Stroną dla celów niniejszych WO. Na potrzeby niniejszych WO za osobę trzecią uważa się również Reklamodawcę z nieaktywnym profilem użytkownika lub Zainteresowaną stronę z nieaktywnym profilem użytkownika.

 

2.7. Cena (zwana dalej „Ceną”) jest ceną za Usługę/Usługi ustaloną zgodnie z niniejszymi WO lub odrębnie uzgodnioną pomiędzy Umawiającymi się Stronami. Cena jest sumą cen wszystkich poszczególnych Usług świadczonych w ramach Serwisu.

 

2.8. Pakiet Usług (zwany dalej „Pakietem Usług”) na potrzeby niniejszych WO uważany jest za Pakiet Usług, czyli pakiet usług opublikowanych na Platformie, które Użytkownik Platformy może zamówić za pośrednictwem Platformy.

 

2.9. Na potrzeby niniejszych WO Usługodawca i Ogłoszeniodawca lub Usługodawca i Wnioskodawca są uważani przez Kontrahentów (zwanych dalej „Kontrahentem / Kontrahentami”).

 

2.10. Treść („Treść”) oznacza w szczególności tekst, grafikę, obrazy, muzykę, oprogramowanie, dźwięk, wideo, pliki, informacje lub inne materiały, w tym między innymi wszelkie informacje dostępne lub dostarczone przez Reklamodawcę lub Profil użytkownika Wnioskodawcy, udostępniony na Platformie lub za jej pośrednictwem.

 

2.11. Profil Użytkownika (zwany dalej „Profilem Użytkownika”) to profil utworzony przez Reklamodawcę lub Zainteresowaną Stronę za pośrednictwem Platformy.

 

2.12. Użytkownikiem Platformy (zwanym dalej „Użytkownikiem Platformy/Użytkownikami Platformy”) na potrzeby niniejszych WO jest Reklamodawca i/lub Wnioskodawca.

 

3. Rejestracja i profil użytkownika Ogłoszeniodawcy

 

3.1. Rejestracja dokonywana jest przez Reklamodawcę u Dostawcy poprzez proces rejestracji dostępny na Platformie.

 

3.2. Utworzenie profilu użytkownika Reklamodawcy, czyli samą rejestrację na Platformie, uważa się za udane poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.

 

3.3. Każdy Reklamodawca ma prawo do stworzenia tylko jednego profilu użytkownika.

 

3.4. Rejestracja na Platformie, czyli stworzenie profilu użytkownika jest wiążące dla obu Stron Umowy.

 

3.5. Profil użytkownika Reklamodawcy może być:

 

3.5.1. aktywny. Aktywny profil użytkownika Ogłoszeniodawcy oznacza profil użytkownika, który jest publikowany na Platformie i jest dostępny dla Wnioskodawcy z aktywnym profilem użytkownika na Platformie, a Ogłoszeniodawca ma do dyspozycji wszystkie Usługi oferowane przez Dostawcę, za które zapłacił Dostawcy odpowiednią cenę.

3.5.2. Nieaktywny. Nieaktywny profil użytkownika Reklamodawcy to profil użytkownika Reklamodawcy, który nie jest publikowany na Platformie, a zatem nie jest dostępny.

 

3.6. Rejestracja nie podlega roszczeniom, Usługodawca ma prawo odrzucić lub nie zezwolić na rejestrację Ogłoszeniodawcy bez podania przyczyny. Ma prawo również zablokować lub usunąć profilu użytkownika Ogłoszeniodawcy.

 

3.7. Reklamodawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich zezwoleń, rejestracji, wpisów i upoważnień niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej przez okres rejestracji na Platformie. W przypadku utraty uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem są oferowane przez niego usługi, zobowiązany jest do cofnięcia rejestracji na Platformie lub poinformowania o tym Dostawcy.

 

3.8. Rejestrując się na Platformie Ogłoszeniodawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki nałożone przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące świadczenia oferowanej przez niego usługi.

 

3.9. Reklamodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych, kompletnych i aktualnych informacji podczas rejestracji oraz do terminowej ich aktualizacji w przypadku zmiany. Nie jest również upoważniony do umieszczania w swoim profilu użytkownika treści erotycznych, pornograficznych, treści zachęcających do nietolerancji narodowej, religijnej, rasowej lub etnicznej, które szerzą lub podżegają do ekstremizmu, oraz treści, które wyraźnie ingerują w dobra osobiste osób trzecich oraz dobra osobiste i reputację osób prawnych.

 

3.10. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść oraz wszelkie działania na profilu użytkownika Reklamodawcy.

 

3.11. Profil użytkownika Ogłoszeniodawcy nie może zawierać danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy w części dostępnej również dla osób trzecich, w przeciwnym razie Usługodawca jest uprawniony do usunięcia profilu użytkownika Ogłoszeniodawcy.

 

3.12. Jeżeli Ogłoszeniodawca dowie się, że jego profil użytkownika był używany przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie profilu użytkownika Reklamodawcy.

 

4. Rejestracja i profil użytkownika Wnioskodawcy

 

4.1. Zainteresowany rejestruje się u Dostawcy poprzez proces rejestracji dostępny na Platformie.

 

4.2. Utworzenie profilu użytkownika Zainteresowanego, czyli sama rejestracja na Platformie, uważa się za udane poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.

 

4.3. Każdy Zainteresowany ma prawo do posiadania tylko jednego profilu użytkownika.

 

4.4. Rejestracja na Platformie, czyli stworzenie profilu użytkownika jest wiążące dla obu Stron Umowy

.

4.5. Profil użytkownika Wnioskodawcy może być:

 

4.5.1. aktywny. Aktywny Profil Użytkownika Wnioskodawcy oznacza profil użytkownika, który jest publikowany na Platformie i jest dostępny dla Reklamodawców z aktywnym profilem użytkownika na Platformie, a Wnioskodawca ma do dyspozycji wszystkie Usługi oferowane przez Dostawcę, za które zapłacił Dostawcy odpowiednią cenę.

4.5.2. nieaktywny. Nieaktywny profil użytkownika Wnioskodawcy to profil użytkownika Wnioskodawcy, który nie jest publikowany na Platformie i nie jest dostępny dla Reklamodawców z aktywnym profilem użytkownika na Platformie. Usługi oferowane przez Dostawcę nie są dostępne dla zainteresowanej strony z nieaktywnym profilem użytkownika, ponieważ nie zapłacił za nie odpowiedniej Ceny.

 

4.6. Rejestracja nie podlega roszczeniom, Usługodawca ma prawo odmówić lub nie dopuścić rejestracji Wnioskodawcy. Ma prawo również zablokować lub usunąć profilu użytkownika Wnioskodawcy.

 

4.7. Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania wszystkich zezwoleń, rejestracji, wpisów i upoważnień niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej przez okres rejestracji na Platformie. W przypadku utraty uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany do anulowania rejestracji na Platformie lub poinformowania o tym Dostawcy.

 

4.8. Rejestrując się na Platformie wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki nałożone przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania działalności gospodarczej.

 

4.9. Wnioskodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych, kompletnych i aktualnych informacji podczas rejestracji oraz do ich terminowej aktualizacji w przypadku zmiany. Nie jest również upoważniony do umieszczania w swoim profilu użytkownika Treści erotycznych, pornograficznych, Treści zachęcających do nietolerancji narodowej, religijnej, rasowej lub etnicznej, które szerzą lub podżegają do ekstremizmu,oraz treści, które wyraźnie ingerują w dobra osobiste osób trzecich oraz dobra osobiste i reputację osób prawnych.

 

4.10. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści, jak również za wszelkie działania na profilu użytkownika Wnioskodawcy.

 

4.11. Profil użytkownika Wnioskodawcy nie może zawierać danych kontaktowych Kandydata w części dostępnej również dla osób trzecich, w przeciwnym razie Usługodawca jest uprawniony do usunięcia profilu użytkownika Wnioskodawcy.

 

4.12. Jeżeli Wnioskodawca stwierdzi, że z jego profilu użytkownika korzystała osoba nieuprawniona, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie profilu użytkownika Wnioskodawcy.

 

5. Procedura zawarcia Umowy o Świadczenie Usług

 

5.1. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta w sposób wiążący, jeżeli uzgodniono jej istotę, tj. jeżeli wypełniony i przesłany przez Ogłoszeniodawcę lub Wnioskodawcę formularz rejestracyjny zostanie opublikowany na Platformie i niniejsza Umowa o Świadczenie Usług zostanie zaakceptowana przez obie Strony. Umowa o świadczenie usługi wchodzi w życie z chwilą pierwszej zapłaty Ceny. Akceptując Umowę o Świadczenie Usług Ogłoszeniodawca i Wnioskodawca składają oświadczenie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego opublikowanego na Platformie i przesłanie go do Dostawcy. Akceptacja Umowy o Świadczenie Usług przez Usługodawcę następuje z chwilą utworzenia profilu użytkownika Wnioskodawcy i Ogłoszeniodawcy na Platformie. Zawierając Umowę o Świadczenie Usług Ogłoszeniodawca i Zgłaszający potwierdzają, że przedmiot Umowy o Świadczenie Usług oraz wszystkie warunki są dla nich jasne i zrozumiałe.

 

5.2. Umowa o Świadczenie Usług, w tym niniejsze WO, które stanowią jej integralną część, stanowią umowę pomiędzy Dostawcą a Reklamodawcą oraz umowę pomiędzy Dostawcą a Wnioskodawcą i zastępują w całości wszelkie inne ustne lub pisemne umowy i cesje dotyczące przedmiotu Umowy o Świadczenie Usług.

 

6. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług

 

6.1. Umowa o świadczenie usług wygasa:

 

6.1.1. po upływie okresu, na jaki była zawarta,

 

6.1.2. za pisemną zgodą stron umowy,

 

6.1.3. odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług,

 

6.1.4. wypowiedzenie Usługodawcy lub Użytkownika platformy bez następcy prawnego.

 

6.2. Użytkownik Platformy może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług w przypadku:

 

6.2.1. zmiany warunków umowy zgodnie z pkt 14.13. niniejszych WO w terminie w nich określonym;

 

6.2.2. jeżeli Usługodawca wielokrotnie lub po reklamacji nie świadczy Usług zgodnie z Umową o świadczenie usługi oraz niniejszymi WO lub wielokrotnie występują w nich istotne wady; za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą korzystanie z Usługi przez okres dłuższy niż 30% w danym okresie rozliczeniowym;

 

6.2.3. jeśli Usługodawca wielokrotnie nie usunie reklamowanej wady Usługi w określonym czasie.

 

6.3. Usługodawca może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług, jeżeli:

 

6.3.1. dane identyfikacyjne podane przez Użytkownika Platformy okażą się nieprawdziwe;

 

6.3.2. Użytkownik Platformy jest niewypłacalny, w szczególności w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jego majątku, odrzucenia upadłości z powodu braku majątku, gdy Użytkownik Platformy został zablokowany na podstawie szczególnych przepisów lub jeżeli Użytkownik Platformy zgłosił stan likwidacji,

 

6.3.3. Użytkownik platformy choć raz naruszył niektóre obowiązki zawarte w niniejszych WO.

 

6.3.4. Użytkownik Platformy nie zapłacił Ceny nawet w dodatkowym terminie przewidzianym przez Dostawcę na jej uiszczenie.

 

6.4. Odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług jest skuteczne z dniem doręczenia wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług przez jedną ze Stron drugiej Stronie.

 

6.5. Postanowienia niniejszego artykułu niniejszych WO nie wpływają na prawo Usługodawcy do zablokowania lub anulowania profilu użytkownika Platformy zgodnie z niniejszymi WO.

 

7. Warunki rezygnacji i zasady zwrotu pieniędzy

7.1. W przypadku gdy Użytkownik platformy odstąpi od Umowy o Świadczenie Usług zgodnie z punktem 6.2 niniejszych warunków handlowych w okresie obowiązywania tejże Umowy, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy, o ile zasady w punkcie 7.2. OWH nie stanowią inaczej

7.2. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Użytkownikowi nie należy się zwrot pieniędzy, jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została rozwiązana w okresie objętym płatnością. Użytkownik platformy ma prawo do zwrotu pieniędzy o kwocie równej pozostałej części opłaconego okresu tylko w przypadku, gdy rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług nastąpiło w okresie jej obowiązywania z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. Przyczyny te określone są w punkcie 6.2 .2. oraz 6.2.3. niniejszych ogólnych warunków handlowych. Usługodawca zapewnia zwrot odpowiedniej kwoty w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług, w taki sam sposób w jaki doszło do zapłaty Ceny.

 

8. Warunki płatności i dostawa dokumentów

 

8.1. Użytkownik Platformy zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy Cenę za Usługi ustaloną zgodnie z niniejszymi WO lub zgodnie z obopólną umową Zamawiających, zawierającą obowiązujący podatek VAT, po zawarciu przez Zamawiające Umowy o Świadczenie Usług, a przed opublikowaniem profilu użytkownika Reklamodawcy na Platformie.

 

8.2. Usługodawca akceptuje następujące sposoby płatności:

 

8.2.1. płatność przelewem na konto bankowe Dostawcy lub

 

8.2.2. płatność kartą za pośrednictwem bramki płatności online.

 

8.3. Potwierdzenie płatności (faktura) zostanie wystawione przez Usługodawcę dopiero po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, co również uważa się za moment zapłaty Ceny.

 

8.4. Ogłoszeniodawca i Wnioskodawca wyrażają zgodę Dostawcy na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika Platformy w formularzu rejestracyjnym. Faktury wystawione elektronicznie traktowane są przez Kontrahentów jako faktury pełne. Zapis podpisu znajdzie się na fakturze elektronicznej w postaci skanu pieczęci Dostawcy oraz skanu jego podpisu. Tak wystawiona faktura jest uznawana za wiarygodną i w pełni spełnia warunki ważnego dokumentu księgowego.

 

8.5. Jeżeli którykolwiek z warunków udzielenia rabatu nie zostanie spełniony przez Ogłoszeniodawcę lub Wnioskodawcę, Ogłoszeniodawca lub Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty Ceny za świadczone Usługi nie pomniejszonej o żaden rabat.

 

8.6. Usługodawca dostarcza dokumenty (w szczególności, ale nie tylko, faktury, ponaglenia) według własnego uznania osobiście, przesyłką kurierską, pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej (e-mail lub inną drogą elektroniczną) na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub na inny znany adres Ogłoszeniodawcy lub Wnioskodawcy do doręczeń.

 

8.7. Ogłoszeniodawca i Zainteresowana strona dostarczają dokumenty osobiście, przesyłką kurierską, pocztą lub, w przypadku uzgodnienia z Dostawcą, środkami komunikacji elektronicznej (e-mail lub inny środek komunikacji elektronicznej) na adres wskazany w Platformie, chyba że wskazano inaczej w niniejszych WO.

 

8.8. W przypadku doręczenia dokumentów pocztą elektroniczną lub innymi środkami elektronicznymi, dokumenty uważa się za doręczone dzień po ich wysłaniu, chyba że udowodniono wcześniejszą datę doręczenia.

 

9. Cena za świadczone Usługi

 

9.1. Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Reklamodawcy i Wnioskodawcy za pośrednictwem Platformy (dalej również „Cena Usługi”) są płatne zgodnie z Cennikiem, który jest dostępny na Platformie.

 

9.2. Cena za Usługi uzależniona jest od wybranego Pakietu Usług oraz okresu, na jaki jest zamawiany Pakiet Usług.

 

9.3. W celu korzystania z Usług Użytkownik Platformy musi posiadać ustawioną na Platformie metodę płatności określoną w pkt 8.2.1. lub w pkt 8.2.2. niniejszych WO. W przypadku, gdy Użytkownik Platformy wybrał sposób płatności określony w pkt. 8.2.2. niniejszych WO płatność za Pakiet Usług zostanie dokonana automatycznie w zależności od częstotliwości wybranego przez Użytkownika Platformy Pakietu Usług, do czego Użytkownik Platformy wyraźnie upoważnia Dostawcę, a tym samym w przypadku wyboru przez Użytkownika Platformy sposobu płatności określonego w pkt. pkt 8.2.2. Umowa o Świadczenie Usług zostanie automatycznie odnowiona na okres trwania Pakietu Usług, chyba że Użytkownik Platformy anuluje to automatyczne odnowienie przed automatycznym odnowieniem. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe dokonanie płatności na rzecz Użytkowników Platformy w wybrany sposób, Pakiet Usług nie zostanie odnowiony, a tym samym Użytkownik Platformy nie będzie mógł korzystać z danych usług. W przypadku zmiany danych płatniczych Użytkownika Platformy, dostawca jego karty płatniczej może przekazać Dostawcy zaktualizowane informacje dotyczące jego karty płatniczej, a Użytkownik Platformy wyraźnie upoważnia Dostawcę do otrzymywania takich informacji.

 

9.4. Dostawca korzysta z usług stron trzecich do przetwarzania płatności. Usługodawca nie przetwarza danych karty płatniczej Użytkownika Platformy, są one przetwarzane wyłącznie przez podmiot trzeci w celu dokonania płatności.

 

9.5. Jeżeli Użytkownik Platformy wybrał sposób płatności określony w pkt 8.2.2. niniejszych WO i nie będzie już zainteresowany korzystaniem z Platformy, jest uprawniony do anulowania automatycznego odnawiania Pakietu Usług w profilu użytkownika, a po upływie opłaconego okresu jego profil użytkownika stanie się nieaktywny.

 

9.6. W przypadku, gdy Użytkownik Platformy wybrał sposób płatności określony w pkt. 8.2.1. niniejszych WO oraz Cena za Pakiet Usług na kolejny okres nie zostanie zapłacona w terminie, zatem po upływie opłaconego okresu jego profil użytkownika stanie się nieaktywny do czasu pełnej zapłaty Ceny za Pakiet Usług.

 

9.7. Cena Płatna za Pakiet Usług zgodnie z Cennikiem opublikowanym na Platformie nie podlega zwrotowi, nawet w części za okres, w którym profil użytkownika nie był używany lub za okres, w którym profil użytkownika był zablokowany.

 

9.8. W przypadku anulowania profilu użytkownika pomimo uiszczenia ceny za Pakiet Usług, już zapłacona Cena za Usługi nie zostanie zwrócona.

 

9.9. Opłata za Pakiet Usług podana w Cenniku oraz inne płatności i opłaty związane z Platformą są podane bez podatku VAT, który zostanie doliczony do Ceny w ustawowej wysokości.

 

10. Warunki korzystania z Platformy

 

10.1. Wraz z niniejszymi WO Użytkownik Platformy zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Platformy, nienadużywania Platformy oraz postępowania zawsze zgodnie z dobrymi obyczajami.

 

10.2. Korzystanie z Platformy i komunikacja za pośrednictwem Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika Platformy.

 

10.3. Za pośrednictwem Platformy Dostawca zapewnia publikację reklam Reklamodawców dla Zainteresowanych stron oraz publikację ofert Zainteresowanych stron dla Reklamodawców. Umożliwia również Reklamodawcom i Zainteresowanym komunikowanie się za pośrednictwem Platformy oraz korzystanie z innych przeznaczonych dla nich Usług. Usługodawca nie jest dostawcą usług, które są oferowane na Platformie przez Reklamodawców i nie ponosi za nie odpowiedzialności, a także Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowane oferty Wnioskodawców. Umowa o warunkach relacji pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Zgłaszającym dotyczy wyłącznie nich. Usługodawca w żaden sposób nie zawiera ani nie ma wpływu na ich treść w niniejszych warunkach wzajemnych relacji pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Zainteresowaną Stroną i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z dostarczeniem lub jakością wykonania przedmiotu ich wzajemnej umowy.

 

10.4. Dostawca nie jest stroną umowy zawartej przez Ogłoszeniodawcę z Zgłaszającym, w związku z czym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązków przez Ogłoszeniodawcę lub Zgłaszającego.

 

10.5. Podczas tworzenia profilu użytkownika na Platformie, tworzenia ofert przez Wnioskodawców, tworzenia reklam przez Ogłoszeniodawców oraz komunikacji pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Wnioskodawcą, Użytkownik Platformy zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego zachowania, nieużywania wulgaryzmów, niewykorzystywania i publikowania Treści, które naruszałyby ogólnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsze WO i nie wykorzystywać wprowadzających w błąd Treści, które naruszałyby prawa innej osoby.

 

10.6. Jakiekolwiek niewłaściwe korzystanie z Platformy lub korzystanie z niej niezgodnie z przeznaczeniem Platformy, niniejszymi WO, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami jest zabronione. W przypadku naruszenia tego zakazu Usługodawca jest uprawniony do zablokowania profilu użytkownika, co jednak nie wyłącza jakiejkolwiek odpowiedzialności Użytkownika Platformy za wyrządzone szkody.

 

10.7. Rejestrując się Użytkownik Platformy przyjmuje do wiadomości, że profil użytkownika na Platformie może nie być dostępny przez cały czas, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji Platformy oraz ewentualnych awarii usług świadczonych przez osoby trzecie. Podobnie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie danych przechowywanych przez Użytkownika Platformy na Platformie.

 

10.8. Ponieważ Użytkownik Platformy jest zawsze odpowiedzialny za profil użytkownika, jego Treść i aktywność na profilu użytkownika, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Platformę, w szczególności w przypadku niewłaściwego wykorzystania profilu użytkownika.

 

10.9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy dane Reklamodawców i Zainteresowanych na Platformie są kompletne, dokładne i/lub aktualne, Dostawca nie odpowiada również za to, czy w imieniu Użytkownika Platformy działa osoba upoważniona.

 

10.10. Podobnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Ogłoszeniodawca oferujący usługi jest rzeczywiście uprawniony do świadczenia oferowanych usług, czy spełnia wszystkie warunki ich świadczenia oraz czy Ogłoszeniodawca wypełnia swoje zobowiązania podatkowe i inne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za te fakty.

 

10.11. Ze względu na charakter sieci internetowej Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i Treści dostarczane mu za pośrednictwem Internetu ani za ich kontrolę. Dostawca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Użytkowników Platformy Treści udostępnionych na Platformie przez innych Użytkowników Platformy, dlatego Użytkownicy Platformy powinni zachować ostrożność przy ich publikowaniu. Dotyczy to również bezpośredniej komunikacji pomiędzy Użytkownikami Platformy.

 

10.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treść profilu użytkownika ani za publikowane na Platformie oceny. Z tego powodu Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogłyby wyniknąć z powodu niezgodności z prawem Treści Profilu Użytkownika oraz ocen publikowanych na Platformie.

 

10.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane profile użytkowników, za oferty Zainteresowanych oraz reklamy Reklamodawców na Platformie, ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ich realizację oraz wypełnianie wynikających z nich obowiązków.

 

10.14. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszych WO, Użytkownik Platformy nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy cedować, delegować lub w inny sposób przenosić na inną osobę jakichkolwiek praw i/lub obowiązków związanych z korzystaniem z Platformy.

 

10.15. O ile w niniejszych WO wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Użytkownik Platformy nie może jednostronnie potrącać wobec Dostawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy.

 

10.16. Usługodawca jest uprawniony do zakończenia działania Platformy lub zawieszenia jej działania w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny i powiadomienia.

 

10.17. Użytkownik Platformy wyraża zgodę i zobowiązuje się do zapewnienia Dostawcy pełnego odszkodowania za szkody, bez żadnych ograniczeń, poniesione przez Dostawcę w związku z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika Platformy, ale w szczególności (nie wyłącznie), w związku z:

 

10.17.1. z naruszeniem niniejszych WO, dobrych obyczajów i/lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 

10.17.2. z Treścią publikowaną na Platformie przez Użytkownika Platformy,

 

10.17.3. z oceną publikowaną przez Użytkownika Platformy na Platformie,

 

10.17.4. z komunikacją realizowaną przez Użytkownika Platformy za pośrednictwem Platformy, lub

 

10.17.5. z realizacją zobowiązań wynikających z relacji pomiędzy Kontrahentami lub z relacji pomiędzy samymi Użytkownikami Platformy.

 

11. Administracja i kontrola Platformy

 

11.1. W celu zabezpieczenia Usług na Platformie oraz ochrony praw Użytkowników Platformy i osób trzecich, Usługodawca ma prawo do monitorowania lub przeglądania Treści publikowanych na Platformie, żądania uwierzytelnienia Użytkownika Platformy lub dowolnej osoby korzystającej z Platformy oraz monitorowania wszelkiej komunikacji publicznej za pośrednictwem Platformy.

 

11.2. Również w celu zapewnienia zgodności Treści na Platformie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z niniejszymi WO, w szczególności z pkt. 3.9. oraz 4.9. a prawami Użytkowników Platformy lub osób trzecich, Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania i bez podania przyczyny, do zablokowania lub anulowania Profilu Użytkownika Platformy, jego dostępu do Treści i komunikacji na Platformie oraz w razie potrzeby, przekazywanie go również organom władzy publicznej, z czym Użytkownik Platformy wyraża bezwarunkową zgodę.

 

12. Ochrona danych osobowych

 

12.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Platformy (w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail), ew. jego pracowników lub innych osób upoważnionym do działania w związku z Umową o Świadczenie Usług, gdyż przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o Świadczenie Usług zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Platformy, przed zawarciem tej umowy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika Platformy związanych z przedmiotem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub ich przetwarzanie leży w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy. Brak ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie Umowy o Świadczenie Usług. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a także do upływu odpowiednich terminów do realizacji poszczególnych roszczeń prawnych, jednak max. 4 lata od realizacji przedmiotu stosunku umownego.

 

12.2. Użytkownik platformy może, zaznaczając odpowiednie pole, wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o nowościach, wydarzeniach i ofertach specjalnych Dostawcy. Zaznaczając to pole, Użytkownik Platformy jako osoba, której dane dotyczą, udziela Dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, na przesyłanie informacji o nowościach, wydarzeniach i specjalnych ofertach Usługodawcy (oferty marketingowe) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maile). Zgoda ta jest udzielana Usługodawcy przez Użytkownika Platformy dobrowolnie i dobrowolnie na okres 5 lat.

 

12.3. Użytkownik platformy odpowiada za kompletność, prawdziwość i dokładność podanych danych osobowych. W przypadku zmiany podanych danych osobowych Użytkownik Platformy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o zmianie.

 

12.4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych można cofnąć w dowolnym momencie, klikając w odpowiedni link znajdujący się bezpośrednio w każdej wiadomości marketingowej od Dostawcy, wysyłając wiadomość e-mail do Dostawcy lub listem wysłanym na adres korespondencyjny Dostawcy.

 

12.5. W przypadku podania nieaktualnych danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zrealizowania celu lub upływu czasu niezbędnego do przetwarzania danych osobowych lub gdy ich przechowywanie z przyczyn prawnych jest niedopuszczalne, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte.

 

12.6. Pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO), ew. w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), Użytkownik Platformy, jako osoba, której dane dotyczą, ma (i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, (ii) prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, (vi) prawo do przenoszenia danych, (vii) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Te prawa osoby, której dane dotyczą, są szczegółowo określone w art. 12 do 22 RODO.

 

127. Podmiot danych, którego dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Usługodawca nie może dalej przetwarzać takich danych osobowych, chyba że zostaną ustalone niezbędne uzasadnione powody takiego przetwarzania, które przeważają nad interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

12.8. W niezbędnym zakresie dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, w szczególności dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług IT.

 

13. Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich

13.1. Postanowień 12 artykułu OWH nie stosuje się, w momencie gdy Zamawiający nie spełnia definicji konsumenta określonej w postanowieniach § 2 lit. a) Ustawy nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami. To znaczy, że nie mają zastosowania, jeżeli Kontrahentem jest przedsiębiorca. Jeżeli Kontrahent jest przedsiębiorcą, ma on prawo do dochodzenia swoich roszczeń zgodnie z Umową o Świadczenie Usług zawartych w przepisach Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej.

13.2. W przypadku gdy konsument jest niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, lub uważa, że zostały naruszone jego prawa, ma on możliwość zwrócenia się do Usługodawcy o zadośćuczynienie. Jeżeli Usługodawca odniesie się do żądania dochodzenia roszczeń w sposób negatywny lub w ogóle nie odniesie się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania sporu zgodnie z postanowieniami § 12 ustawy nr 391/2015 Dz.U., o sporach i zmianach niektórych ustaw.

13.3. Organem właściwym do alternatywnych metod rozwiązywania sporów z Usługodawcą jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny upoważniony do tego podmiot prawny zarejestrowany na liście ADR prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na stronie http://www .mhsr.sk); konsument ma prawo wybrać, do którego z podmiotów ADR chce się zwrócić.

13.4. Kupujący – konsument ma prawo do korzystania z platformy rozwiązywania sporów online (w dalszej części określana jako „RSO”) w celu rozwiązywania sporów w wybranym przez siebie języku. Kupujący – konsument może skorzystać z platformy RSO dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu alternatywnego rozwiązania swojego sporu. Kupujący – konsument wypełnia elektroniczny formularz reklamacyjny podczas składania zgłoszenia na platformie RSO. Przekazywane przez niego informacje muszą wystarczyć do identyfikacji online odpowiedniego podmiotu alternatywnego rozwiązywania sporów. Kupujący - konsument może dołączyć wszelkie potrzebne dokumenty w celu uzasadnienia swojej reklamacji.

 

14. Postanowienia końcowe

 

14.1. WO stanowią nieodłączną część Umowy o Świadczenie Usług i są wiążące, chyba że uczestnicy Umowy o Świadczenie Usług postanowią inaczej.

 

14.2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy o Świadczenie Usług lub WO nie wpływa na ważność jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy o Świadczenie Usług lub WO, o ile takie postanowienie jest rozłączne. Umawiające się Strony zobowiązują się, w razie potrzeby, zastąpić nieważne postanowienia bez zbędnej zwłoki postanowieniem, które w swojej treści i celu jest najbliższe celowi nieważnego postanowienia.

 

14.3. Związek pomiędzy Umową o Świadczenie Usług a WO. W przypadku, gdy ustalenia umowne pomiędzy Umawiającymi się Stronami określone w Umowie o Świadczenie Usług są sprzeczne z postanowieniami WO, postanowienia Umowy o Świadczenie Usług mają zastosowanie przed postanowieniami WO.

 

14.4. Strony Umowy ustaliły, że Użytkownik Platformy nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usługi oraz WO na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

14.5. Strony umowy uzgodniły, że wzajemna komunikacja odbywa się najlepiej w formie komunikacji elektronicznej, najlepiej w formie wiadomości e-mail. W tym celu Użytkownik Platformy ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonalność swojej skrzynki e-mail określonej w formularzu rejestracyjnym, ewent. profil użytkownika.

 

14.6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi lub inne ryzyka wynikające z wprowadzonych błędnych lub nieaktualnych danych (np. brak możliwości dostarczenia faktury na błędnie ustawiony kontaktowy adres e-mail lub nieistniejący adres e-mail ).

 

14.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane przerwą w świadczeniu Usług na podstawie Umowy o świadczenie usług na rzecz Użytkownika Platformy lub osób trzecich.

 

14.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi Platformy przez osobę trzecią, która celowo lub poprzez użycie błędów dostała się do Profilu Użytkownika Platformy i spowodowała uszkodzenie, skopiowała, zmieniła lub usunęła przechowywane Dane Użytkownika Platformy. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osobę trzecią, która bez winy Usługodawcy uzyskuje nieuprawniony dostęp do Platformy, systemu komputerowego, innego nośnika informacji lub jego części i wstawia, przenosi, uszkadza, usuwa, degraduje, zmienia lub blokuje dane komputerowe lub tworzy nieuwierzytelnione dane z zamiarem, aby były uważane za autentyczne lub traktowane jako takie do celów prawnych.

 

14.9. Użytkownik Platformy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich istotnych  zmianach danych osobowych, a w szczególności o zmianie siedziby, miejsca prowadzenia działalności, zmianie przedstawiciela ustawowego, rachunku bankowego, z którego dokonywane są płatności, decyzji o jej anulowaniu, połączenie z inną spółką, wejście w stan likwidacji, upadłość, wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego lub zakończenie działalności itp.

 

14.10. Wszelkie prawa i obowiązki Umawiających się Stron, które nie są uregulowane w niniejszych WO, są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, przepisy Kodeksu Handlowego, odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 

14.11. Sądy Rzeczpospolitej Polskiej są rozstrzygające dla wszystkich sporów dotyczących stosunku umownego między Umawiającymi się Stronami, które powstały na podstawie Umowy o świadczenie usług.

 

14.12. Umowa o świadczenie usługi oraz niniejsze WO są sporządzane i zawierane w języku polskim. Jeżeli są one również zawierane w obcojęzycznej wersji językowej, decydujący jest tekst polski.

 

14.13. Usługodawca jest uprawniony, w zależności od zmian we właściwych przepisach prawa lub swojej polityki biznesowej, lub na podstawie decyzji kierownictwa Usługodawcy, do zmiany lub całkowitego zastąpienia niniejszych WO (zwane dalej „Zmianą”). Niniejsza Zmiana zostanie opublikowana przez Usługodawcę w jego siedzibie oraz na stronie internetowej www.subkontrakt.pl wraz z określeniem ich ważności i skuteczności, przy czym Usługodawca zapewni publikację nie później niż 15 dni przed datą wejścia w życie Zmiany . Jeżeli Użytkownik Platformy nie zgadza się ze zmianą WO, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Operatora o swoim braku zgody najpóźniej w dniu wejścia w życie Zmiany. Jeżeli Użytkownik Platformy nie powiadomi Usługodawcy o swoim braku zgody na zmianę WO w wyżej wymienionym terminie, oznacza to, że zgadza się na Zmianę, a wzajemne stosunki Stron Umowy regulują zmienione WO z data wejścia w życie Zmiany.

 

14.14. Niniejsze WO wchodzą w życie 18.5.2021