Zasady ochrony danych osobowych

Doceniamy Twoje zaufanie do nas, gdy powierzasz nam swoje dane osobowe i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych, abyś czuł się z nami bezpiecznie. W niniejszym dokumencie chcielibyśmy zatem poinformować Cię o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, jak możesz się z nami skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz inne ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) (dalej „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy nr. 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) i przepisami powiązanymi.

 

Kim jesteśmy

 

Jesteśmy operatorem w przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Elmoza s.r.o.

Mlynská 1489/109 093 01 Vranov nad Topľou

REGON:50135490

Email: info@subkontrakt.sk.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych o Tobie:

- zwyczajne dane osobowe, takie jak na przykład imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, email, numer telefonu.

 

Cel, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania

 

1. Kariera

Cele i podstawy prawne:

Procedura selekcji: Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby procedury selekcji na podstawie Twojego podania o pracę (stosunki przed umową).

Zarządzanie bazą osób poszukujących pracy: Jeśli prześlesz nam swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umieszczenia w bazie osób poszukujących pracy przy wysyłaniu podania o pracę, włączymy Cię do naszej bazy osób poszukujących pracy w celu kontaktu. Przetwarzamy dane osobowe w celu umieszczenia w bazie kandydatów na podstawie Twojej zgody.

 

Okres przechowywania:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej. Jeżeli wyraziłeś zgodę na umieszczenie w bazie kandydatów, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 1 roku od daty wyrażenia przez Ciebie zgody.

 

2. Stosunki umowne

 

Cele i podstawy prawne:

Realizacja umowy: Jeżeli jesteś jedną ze stron zawartej z nami umowy, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedmiotu tej umowy i związanych z nią stosunków odpowiedzialności (reklamacje, odpowiedzialność za wady) i przetwarzanie to będzie wykonywane na podstawie niniejszej umowy i przepisów szczególnych, takich jak ustawa nr. 250/2007 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 40/1964 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 513/1991 Dz.U., słowackiego kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy może nastąpić nawet wtedy, gdy nie jesteś stroną umowy, ale umowa ta jest z Tobą w inny sposób powiązana, m.in. jesteś osobą kontaktową (pracownikiem) naszego partnera umownego (Twojego pracodawcy) określonego w umowie, interesuje Cię nieruchomość będąca przedmiotem umowy z naszym klientem, w związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Okres przechowywania:

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania celu przetwarzania (prawidłowego wykonania umowy) oraz upływu okresu dochodzenia ewentualnych roszczeń, jednak max. 4 lata od realizacji przedmiotu stosunku umownego. Dowody księgowe związane z umowami przechowujemy przez okres 10 lat od roku, którego dotyczą, w celu przetwarzania i przechowywania dokumentów księgowych i gospodarczych.

 

3. Komunikacja

Cel i podstawa prawna:

Wzajemna komunikacja: W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie dowolnym kanałem komunikacji (pocztą, e-mailem lub telefonem), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wzajemnego kontaktu z Tobą. Przetwarzamy dane osobowe w celu komunikacji z Tobą na podstawie Twojego żądania. Ewidencję poczty przychodzącej i wychodzącej przetwarzamy na podstawie odrębnej ustawy.

 

Okres przechowywania:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rok od zakończenia każdej komunikacji. Ewidencję poczty przychodzącej i wychodzącej będziemy przechowywać 5 lat po roku, którego dotyczą.

 

4. Windykacja i spory sądowe

Cele i podstawa prawna:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu windykacji i prowadzenia postępowań sądowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obronie i dochodzeniu naszych roszczeń prawnych.

 

Okres przechowywania:

Dane osobowe przechowujemy w tym celu max. 10 lat od prawomocnego zakończenia sporu lub do czasu odzyskania roszczenia.

 

5. Marketing

Cel i podstawa prawna:

Wysyłanie informacji o nowościach, wydarzeniach i ofertach specjalnych firmy: Newsletter i informacje marketingowe będziemy wysyłać tylko w takim zakresie i odstępach czasu, aby nie były dla Ciebie irytujące. Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie Twojej zgody lub w przypadku naszych klientów również w oparciu o nasze zainteresowanie poprawą.

 

Okres przechowywania:

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowujemy przez okres max. 5 lat.

 

Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych

Przetwarzając Twoje dane osobowe w indywidualnych celach, Twoje dane osobowe są również przetwarzane w oparciu o różne szczególne przepisy, które nakładają na nas różne obowiązki, m.in. przetwarzanie dokumentów księgowych i gospodarczych, administrowanie rejestrem, udostępnianie danych organom państwowym i innym organom nadzorującym naszą działalność lub rozstrzygającym spory lub przy realizacji decyzji. Takimi szczególnymi przepisami są m.in. ustawa nr. 40/1964 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego, ustawa nr. 102/2014 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego o ochronie konsumentów, ustawa nr. 222/2004 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego o podatku od wartości dodanej, ustawa nr. 431/2002 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego o rachunkowości, ustawa nr. 395/2002 Dz.U., słowackiego kodeksu cywilnego o archiwach i rejestrach.

 

Okres przechowywania:

Będzie to zależało od obowiązku, który musimy spełnić na mocy specjalnego rozporządzenia.

 

Konieczność podania danych osobowych

Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym albo wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych. W przeciwnym razie nie zostanie spełniony cel przetwarzania, który administrator zamierzał realizować w przypadku podania danych osobowych.

 

 

Dostarczanie i udostępnianie Twoich danych osobowych

Co do zasady możemy udostępniać i/lub przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, takim jak: urzędowi skarbowemu, administracji państwowej oraz organom kontroli i nadzoru (np. inspekcja pracy), sądom, organom ścigania, księgowym, audytorom, prawnikom, dostawcom systemów informatycznych i wsparcia oraz innym zewnętrznym profesjonalnym doradcom, a także innym firmom, które dostarczają nam produkty i usługi. Odpowiadamy za właściwą ochronę Twoich danych osobowych, które są przekazywane i/lub udostępniane innym podmiotom jako pośrednikom. Aktualną listę konkretnych odbiorców danych osobowych można otrzymać na żądanie za pośrednictwem naszego adresu e-mail.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Przy przetwarzaniu danych osobowych w celach określonych powyżej nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą w przetwarzaniu danych osobowych

 

• Prawo dostępu

Mówiąc najprościej, masz prawo wiedzieć, jakie dane o Tobie przetwarzamy, w jakim celu, jak długo, kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, komu je przekazujemy, czy przetwarza je ktoś inny niż my i jakie masz prawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Jeśli jednak nie masz pewności co do przetwarzanych przez nas danych osobowych, możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy dane osobowe o Tobie są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do tych informacji. W ramach prawa dostępu możesz poprosić nas o kopię przetwarzanych danych osobowych, przy czym pierwszą kopię udostępniamy bezpłatnie, a kolejne za opłatą. Nie może to jednak ograniczać praw osób trzecich.

 

• Prawo do poprawy

Dane osobowe muszą być poprawne, aktualne i prawdziwe. Jeśli uznasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki. Korzystając z tego prawa, pomożesz nam dbać o poprawność i aktualność Twoich danych osobowych.

 

• Prawo do usunięcia

W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Usuniemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z następujących powodów:

  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, dla których je przetwarzaliśmy;
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są danymi, do których przetwarzania Twoja zgoda jest konieczna, a jednocześnie nie mamy innej podstawy ani powodu ich dalszego przetwarzania;
  • skorzystasz z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów i stwierdzimy, że żadne takie uzasadnione powody z naszej strony nie przeważają nad Twoimi uzasadnionymi powodami, lub
  • uważasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli jest to jeden z tych powodów, nie oznacza to, że natychmiast usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe. Prawo to nie jest dozwolone, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego lub do udowodnienia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych.

 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach, oprócz prawa do usunięcia, możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w określonych przypadkach zażądać oznaczenia swoich danych osobowych i niepoddawania ich dalszym operacjom przetwarzania – w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale przez ograniczony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, gdy:

  • odmawiasz poprawności swoich danych osobowych w okresie, który pozwala nam zweryfikować poprawność Twoich danych osobowych;
  • przetwarzamy Twoje dane osobowe nielegalnie, ale wolisz tylko ograniczyć takie dane przed ich usunięciem;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do określonych celów przetwarzania, ale żądasz ich w celu udowodnienia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń prawnych, lub
  • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania, w tym czasie ustalamy, czy Twój spór jest zasadny.

 

• Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo uzyskać od nas wszystkie swoje dane osobowe, które nam przekazałeś i które przetwarzamy. Przekażemy Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w związku z czym możesz skorzystać z prawa do przeniesienia tych danych do innego operatora, o ile takie przekazanie jest technicznie możliwe. Abyśmy mogli w prosty sposób przenieść dane na Twoje żądanie, mogą to być wyłącznie dane, które przetwarzamy automatycznie w naszych elektronicznych bazach danych. Nie może to jednak ograniczać praw osób trzecich.

 

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Nie możemy dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że zostaną ustalone niezbędne prawnie uzasadnione powody takiego przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub powody do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Zawsze masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

 

• Prawo do złożenia reklamacji

W przypadku, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieuprawniony lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie prawnej.

 

Jak i gdzie możesz skorzystać ze swoich praw

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego dokumentu lub wykorzystania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w tym dokumencie, możesz wysłać e-mail, pisemnie lub osobiście na adres naszej siedziby.

W każdym przypadku odpowiemy na Twoje żądanie dotyczące przetwarzania danych osobowych bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, ale w każdym przypadku poinformujemy Cię o przyczynach przedłużenia w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Informacje udzielane są bezpłatnie. Jeśli jednak Twoje żądania są nieodpowiednie lub często się powtarzają, możemy pobrać rozsądną opłatę administracyjną za ich obsługę.

 

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy niezbędne środki prawne, organizacyjne, materialne i techniczne w celu ochrony danych osobowych, które są zgodne ze standardami bezpieczeństwa danych i prywatności. Jeżeli przekazujemy i/lub udostępniamy dane osobowe stronie trzeciej, która świadczy usługi niezbędne do realizacji któregokolwiek z celów przetwarzania danych osobowych, taka strona trzecia jako pośrednik podejmie również odpowiednie środki w celu ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych. Podjęliśmy również niezbędne kroki, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były rzetelne, dokładne i w pełni zgodne z celem ich wykorzystania.